6ο Εθνικό Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας
Αθήνα,  Μαιος 2016.

Home > Τα μέλη > ΕΛΚΕΠΗΥ Α.Ε.
Επωνυμία:
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΕΛ.Κ.Ε.Π.Η.Υ.) ΑΕΒΕ
Φορέας / Εταιρεία που ανήκει:
 ----------
Εκπρόσωπος:
κ.Χαχλάκης
Αναπληρωτής:
Α. Κύρκου
Ταχ. Διεύθυνση:
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 103 – 112 51 ΑΘΗΝΑ
Τηλεφωνο:
210-86.70.588
Fax:
210-86.47.510
e-mail:
URL:
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 1174/19 ΑΠO 15-01-97 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 39 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ    27-01-97) ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΓΝΩ-ΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕΠΗΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚ-ΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟIΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 9607/245 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 305 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 5-4-99) ΕΓΙΝΕ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕΠΗΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΦΟΡΕΑΣΑΝΑΓΝΩΡΙ-ΣΜΕΝΟΣΚΑΙΑΠΟΤΟICCP (INTERNATIONAL CONFORMITY CERTIFICATION PROGRAM), ΚΑΘΩΣΚΑΙΑΠΟSASO. ΤΟ ΕΛΚΕΠΗΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ NOTIFIEDBODY ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ LVD 73/23/EOK ΚΑΙ GAS 90/396/ΕΟΚ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩ-ΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 0848, ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (ΕΣΥΔ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑ-ΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07. EXEI, ΕΠΙΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΥΔ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 125.
 
ΟΙ ΩΣ ΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΟ-ΛΟΥΘΩΝ, ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:
 
1) 73/23/ΕΟΚ    :   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ
                               ΤΑΣΗΣ.
2) 89/336/ΕΟΚ :  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ.
3) 89/37/ΕΟΚ    :   ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ.
4) 90/384/ΕΟΚ :   ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ.
5) 90/385/ΕΟΚ :   ΕΝΕΡΓΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.
6) 90/396/ΕΟΚ :   ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ.
7) 93/42/ΕΟΚ    :   ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟIΟΝΤΑ.
8) 96/98/ΕΟΚ    :   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ (SOLASVESSELS).
9) 1999/5/EOK :   ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΠΛΟΙΩΝ
                                ΚΑΙ ΞΗΡΑΣ).
10) 2000/14/EE :  EKΠΟΜΠΕΣ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.heeqac.gr
 
Τελευταία ανανέωση: 9/2/2011 22:58


ΕΛΚΕΠΗΥ Α.Ε.

Search Information