Εργαστήρια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURL)

You are currently viewing Εργαστήρια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURL)

Μετά από μια διαδικασία δημόσιας επιλογής, τέσσερις κοινοπραξίες και ένα εργαστήριο χαρακτηρίστηκαν από την Επιτροπή ως τα πρώτα ευρωπαϊκά εργαστήρια αναφοράς (EURL) στον τομέα της υγείας των φυτών. Αυτά τα EURL θα υποστηρίξουν την ΕΕ για τη διάγνωση υπαρχόντων και αναδυόμενων επιβλαβών οργανισμών και θα συμβάλουν στην ταχύτερη και πιο εστιασμένη παρέμβαση στα σύνορα της ΕΕ και στην επικράτεια της ΕΕ. Θα καλύπτουν τους πέντε τύπους ελεγχόμενων παρασίτων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των φυτών στην επικράτεια της ΕΕ.

Δείτε περισσότερα: https://ec.europa.eu/…/newsletter-specific-archive-issue.cf…

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Εργαστήρια Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/food/ref-labs_en